กิจกรรมนอกหลักสูตร

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (JSTP)

“เฟ้นหาและพัฒนาเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (Gifted and Talented Children)เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยคุณภาพของประเทศในอนาคต” เป็นโครงการที่ต้องการเฟ้นหา...

กิจกรรมนอกหลักสูตร

KX-SMART PLAY

“สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านเทคโนโลยีและทักษะการคิดให้แก่เยาวชน เพื่อเป็นนักนวัตกรรุ่นเยาว์ให้ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต” โลกยุคศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยน...