การพัฒนาผู้เกื้อหนุนการเรียนรู้

ศูนย์ผู้เกื้อหนุนการเรียนรู้ฝ่ายอุตสาหกรรม[Industrial Facilitator Center]

ศูนย์ผู้เกื้อหนุนการเรียนรู้ฝ่ายอุตสาหกรรมมุ่งที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learner) และพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่...