หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการ KOSEN

“พัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมของประเทศภูมิภาค ด้วยแนวคิดในการจัดการศึกษารูปแบบ KOSEN” กระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย...

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการ วมว สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ (ESC)

“บ่มเพาะผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ การเสริมสร้างกระบวนการคิด/การแก้ปัญหา การเปิดโลกทัศน์และมุมมอง ภายใต้แนวคิดแบบ Story-based learning” โครงการ วมว สำนักงานห้องเรียนวิศว...