การวิจัยด้านประสาทวิทยาศาสตร์

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมประสาทวิทยาศาสตร์ Neuroscience Center for Research and Innovation (NX)

“ศูนย์รวมขององค์ความรู้และงานวิจัยสหวิทยาการด้านประสาทวิทยา เพื่อสร้างองค์ความรู้ของกระบวนการทำงานของสมอง” ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมประสาทวิทยาศาสตร์เป็นแหล่งศูนย์รวมขององค์ค...