การพัฒนานักศึกษา

สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ (GEO)

สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษมีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนานักศึกษากลุ่มที่มีความส...