การพัฒนาครูอาจารย์

ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT)

“สร้างนวัตกรรมด้านการศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้มี employability และเป็น Social Change Agent” CELT เป็นหน่วยงานที่ช่วยใน...