นิยามของสี

มุ่งมั่นที่จะเป็นหน่วยนำในด้านการเรียนรู้ การสอน และผลักดันให้ มจธ. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
สีแดง สื่อถึงความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้านการเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงประชาคม มจธ. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
สีเหลือง สื่อถึงพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่จะวิจัย พัฒนา นำร่อง และเผยแพร่กระบวนการเรียนรู้ใหม่ ๆ ให้แก่สังคม
สีเทา สื่อถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาตัวเองในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเรียนรู้