Reskill & Upskill

feather-calendarPosted on 28 สิงหาคม 2023 document
  • ,
  • Pedagogy
แชร์

ปัจจุบันโลกและประเทศไทยในยุคสมัยใหม่นั้นมีความเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก และเป็นไปอย่างรวดเร็ว ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีในปัจจุบันก็มีส่วนในการขับเคลื่อน เปลี่ยนแปลงสังคมโลกเป็นอย่างมาก จึงถูกเรียกว่าเป็น “ยุคดิจิทัล” และในอนาคตอันใกล้นั้นก็กำลังก้าวไปสู่ “ยุคเอไอ” ที่เต็มไปด้วยหุ่นยนต์ โดรน และเทคโนโลยีสะอาด ซึ่งภาคธุรกิจและแรงงานจะมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมาย การลงทุน เทคโนโลยี และองค์ความรู้ที่ใช้ในการทำธุรกิจ ทำให้แรงงานจะต้องมีการ “Reskill” และ “Upskill” จึงจะสามารถทำงานและสามารถเติบโตก้าวหน้าได้

ภาคการศึกษาและมหาวิทยาลัยจึงต้องมีการปรับตัว พัฒนาหลักสูตรให้ตอบโจทย์สังคมและตลาดแรงงานในปัจจุบันและอนาคต รวมทั้งพัฒนาระบบการศึกษาเป็นระบบการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Life Long Learning) และสามารถรองรับผู้เรียนที่ต้องการ “Reskill & Upskill” ได้

“บัณฑิตที่จบการศึกษาในปีนี้ อีกไม่เกิน 5 ปี สิ่งที่เขาเรียนจะใช้ไม่ได้ โดยเฉพาะทางสายวิศวกรรมศาสตร์” ศ.ดร.บุญเจริญ ศิริเนาวกุล

นอกจากนี้การสร้างเครือข่าย การสร้างความร่วมมือกับภาคธุรกิจในการสร้างองค์ความรู้ร่วมกันเพื่อนำมาพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือมีส่วนในการสร้างสภาพแวดล้อมในการพัฒนาสมรรถนะให้แก่เยาวชนรุ่นใหม่ ๆ ให้ตอบโจทย์ในการทำงานอย่างแท้จริงได้

Credit Bank

หลักสำคัญของการทำ Credit Bank เป็นการสะสมความสามารถ สมรรถนะ (Competency) หรือการสะสมพัฒนาการการเรียนรู้ของผู้เรียน เปรียบเสมือนสมุดพกหรือสมุดเก็บบัญชีธนาคาร (Book Bank) ซึ่งธนาคาร (Bank) กลางนี้อาจจะอยู่กับรัฐ มหาวิทยาลัย หรือตัวผู้เรียนก็ได้ โดยมาตรฐานความสามารถหรือพัฒนาการเรียนรู้นั้นจะถูกกำหนดจาก Learning Outcome (LO) และจะต้องกำหนดจากความรู้ ทักษะที่ตอบเรื่องการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือเป็นการเพิ่ม Professional Skills เพื่อการทำงาน นอกจากนี้ยังสามารถตอบโจทย์ผู้เรียนที่ต้องการ Up skills และ Re skills เนื่องจากในปัจจุบันมโนทัศน์ของเด็กยุคใหม่ต้องการเรียนรู้ ฝึกฝนทักษะเพื่อให้สามารถนำไปใช้ในชีวิตจริง พร้อมทั้งสร้างรายได้ให้กับตัวเองได้

          ในประเทศไทยกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ได้เปิดใช้ระบบธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ (National Credit Bank) อันหมายถึงระบบทะเบียนสะสมหน่วยกิตและกลไกในการเทียบโอนความรู้หรือสมรรถนะที่ได้จากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ การศึกษาตามอัธยาศัย และจากประสบการณ์บุคคล สำหรับเก็บสะสมไว้ในธนาคารหน่วยกิตแห่งชาติ ซึ่งเชื่อมโยงกับธนาคารหน่วยกิตของสถาบันอุดมศึกษา ผู้เรียนสามารถลงทะเบียนเรียนและสะสมหน่วยกิตได้ตลอดชีวิต โดยไม่มีเงื่อนไขของระยะเวลาในการสะสมและระยะเวลาในการศึกษา และสามารถเทียบโอนหน่วยกิตระหว่างสถาบันอุดมศึกษาได้ โดยมีการเปิดใช้งานแล้วในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แห่ง และได้มีการลงนามบันทึกความเข้าใจการลงทะเบียนเรียนข้ามสถาบันระหว่างสถาบันสมาชิก โดยความเห็นชอบของอธิการบดี 25 สถาบันแล้ว

Non-age Group-KMUTT

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคคลภายนอก มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ สามารถนำไปพัฒนางานและวิชาชีพ เป็นรายวิชา กลุ่มวิชา หรือหลักสูตรฝึกอบรมที่ทางมหาวิทยาลัยจัดขึ้น เมื่อเรียนแล้วสามารถสะสมหน่วยกิตใน Credit Bank ได้ 5 ปี เมื่อเรียนหรือฝึกอบรมครบตามแผนแล้ว จะได้รับใบรับรองผลการศึกษา หรือวุฒิบัตรเท่านั้น นอกจากนี้ยังได้มีระบบรับรองและพัฒนาความสามารถ ที่เรียกว่าMicro-Credentials (MC) อีกด้วย

Reference

https://so01.tci-thaijo.org/index.php/TVETJournal_IVEN3/article/download/253902/169551

https://www.dpu.ac.th/ces/upload/km/1494553177.%E0%B8%94%E0%B8%A3

https://www.mhesi.go.th/index.php/all-media/infographic/7374-650520general.html

https://th.hellomagazine.com/education/credit-bank/

แท็กที่เกี่ยวข้อง

phaithun

บทความแนะนำ