งานวิจัยสหสาขาวิชาชีพ

feather-calendarPosted on 5 เมษายน 2022 documentกลุ่มงานวิจัย
แชร์

งานวิจัยสหสาขาวิชาชีพ

งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าตามความเชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะด้าน และความสนใจของนักวิจัยภายใต้สังกัดสถาบันการเรียนรู้ เพื่อก่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ อันแสดงให้เห็นถึงการผลักดัน ส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ในบริบทของไทยและสังคมโลก


Research Services


วิจัยสหวิทยาการที่ผสานความรู้ในศาสตร์ทางเคมี คอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์

ในการพัฒนาแบบจำลอง ออกแบบสารเคมีที่มีโครงสร้างที่เอื้อต่อการออกฤทธิ์ทางยา งานวิจัยสหวิทยาการที่ผสานความรู้ในศาสตร์ทางเคมี คอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ ในการพัฒนาแบบจำลองเพื่อทำนายคุณสมบัติของสารเคมี การออกแบบสารเคมีที่มีโครงสร้างที่เอื้อต่อการออกฤทธิ์ทางยา รวมถึงการศึกษาเชิงโครงสร้างเพื่อทำความเข้าใจหน่วยโครงสร้างที่ส่งผลต่อการออกฤทธิ์ ซึ่งผลลัพธ์จากงานวิจัยจะอยู่ในลักษณะองค์ความรู้ และอาจสามารถนำไปต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้จริง นักวิจัย ดร.ศุภนิดา

Read More »

งานวิจัยการหาแนวทางพัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ

งานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์เพื่อตอบโจทย์ในการหาแนวทางการพัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีประสิทธิภาพ ปลอดเชื้อก่อโรค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งศึกษาผลองสภาพแวดล้อม เช่น คุณภาพน้ำ มีผลอย่างไรต่อการทำงานของระบบในร่างกายของสัตว์น้ำ โดยเฉพาะสัตว์น้ำเศรษฐกิจ ซึ่งการบริหารจัดการระบบที่ดีมีโอกาสทำให้ได้ผลผลิตสัตว์น้ำที่เป็นแหล่งอาหารและรายได้เพิ่มขึ้น

Read More »

วิจัยนาโนเซลลูโลส และวัสดุจากธรรมชาติ

วิจัยนาโนเซลลูโลส และวัสดุจากธรรมชาติได้ถูกก่อตั้งโดย ผศ. ดร.สุภโชค ตันพิชัย โดยมีจุดมุ่งหมายที่จะผลิตนาโนเซลลูโลส และลิกโนนาโนเซลลูโลสในระดับอุตสาหกรรมจากวัสดุเหลือใช้จากกระบวนการเกษตร เช่น ใบสับปะรด

Read More »