วิจัยสหวิทยาการที่ผสานความรู้ในศาสตร์ทางเคมี คอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์

feather-calendarPosted on 19 ตุลาคม 2023 documentงานวิจัยสหสาขาวิชาชีพ
แชร์

ในการพัฒนาแบบจำลอง ออกแบบสารเคมีที่มีโครงสร้างที่เอื้อต่อการออกฤทธิ์ทางยา

งานวิจัยสหวิทยาการที่ผสานความรู้ในศาสตร์ทางเคมี คอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ ในการพัฒนาแบบจำลองเพื่อทำนายคุณสมบัติของสารเคมี การออกแบบสารเคมีที่มีโครงสร้างที่เอื้อต่อการออกฤทธิ์ทางยา รวมถึงการศึกษาเชิงโครงสร้างเพื่อทำความเข้าใจหน่วยโครงสร้างที่ส่งผลต่อการออกฤทธิ์ ซึ่งผลลัพธ์จากงานวิจัยจะอยู่ในลักษณะองค์ความรู้ และอาจสามารถนำไปต่อยอดเพื่อประยุกต์ใช้จริง

นักวิจัย

ดร.ศุภนิดา ภิยโยทัย