งานวิจัยด้านประสาทวิทยาศาสตร์

กลุ่มงานวิจัยด้านประสาทวิทยาศาสตร์ ถูกก่อตั้งและบริหารจัดการโดย ดร. ศิรวัช อิทธิปุระพัฒน์ ภายใต้ชื่อ ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมประสาทวิทยาศาสตร์ Neuroscience Centre for Research and Innovation (NX) มุ่งเน้นศึกษากลไกของสมองที่สนับสนุนการเรียนรู้ ความสนใจ และความจำในกลุ่มประชากรปกติ และทางคลินิก เช่น โรคจิตเภท สมาธิสั้น เพื่อแก้ปัญหาการทำงานของสมอง โดยวิธีการ ทางประสาทวิทยาแบบผสมผสาน ได้แก่ EEG, fMRI, การกระตุ้นสมอง, จิตวิทยาฟิสิกส์, การติดตามสายตาและแบบจำลองการคำนวณ


นักวิจัย

งานวิจัยด้านการเรียนรู้และการสอน

งานวิจัยด้านการเรียนรู้และการเรียนการสอนโดยเฉพาะ Outcome-based Education ศึกษาผลกระทบของกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการสอนหรือการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ (Impact evaluation of teacher professional development) และมีผลงานวิชาการในด้านการสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะการสอน และระบบการเรียนรู้แบบ Micro-Credential หัวข้อทางวิชาการอื่น ๆ ที่สนใจ ได้แก่ การพัฒนา protocol สำหรับศึกษาผลกระทบของการพัฒนาสมรรถนะการสอนของอาจารย์ ...


นักวิจัย

งานวิจัยสหสาขาวิชาชีพ

งานวิจัยสหสาขาวิชาชีพ งานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้าตามความเชี่ยวชาญในศาสตร์เฉพาะด้าน และความสนใจของนักวิจัยภายใต้สังกัดสถาบันการเรียนรู้ เพื่อก่อให้เกิดการถ่ายทอดองค์ความรู้ การสร้างสรรค์นวัตกรรมที่นำไปสู่การเผยแพร่ผลงานวิชาการที่ได้รับการยอมรับในระดับชาติ และระดับนานาชาติ อันแสดงให้เห็นถึงการผลักดัน ส่งเสริมงานวิจัยของมหาวิทยาลัยสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม ในบริบทของไทยและสังคมโลก Research Services

youtube-circleวิดีโอที่เกี่ยวข้อง

วิจัยสหวิทยาการที่ผสานความรู้ในศาสตร์ทางเคมี คอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์

ในการพัฒนาแบบจำลอง ออกแบบสารเคมีที่มีโครงสร้างที่เอื้อต่อการออกฤทธิ์ทางยา งานวิจัยสหวิทยาการที่ผสานความรู้ในศาสตร์ทางเคมี คอมพิวเตอร์ และปัญญาประดิษฐ์ ในการพัฒนาแบบจำลองเพื่อทำนายคุณสมบัติของสารเคมี การออกแบบสารเคมีที่มีโครงสร้างที่เอื้อต่อการออกฤทธิ์ทางยา รวมถึงการศึกษาเชิงโครงสร้างเพื่อทำความเข้าใจหน่วยโครงสร้างที่ส่งผลต่อการออกฤทธิ์ ซึ่งผลลัพธ์จากงานวิจัยจะอยู่ในลักษณะองค์ความรู้ และอาจสามารถนำ...