โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (JSTP)

“เฟ้นหาและพัฒนาเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (Gifted and Talented Children)เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยคุณภาพของประเทศในอนาคต”

เป็นโครงการที่ต้องการเฟ้นหาเด็กและเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเด็กที่มีความสนใจในวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี  ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา หรือระดับอุดมศึกษา โดยจะมีโอกาส ได้เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบค่ายเสริมประสบการณ์ การฝึกทำวิจัยในห้องปฎิบัตการ การฝึกอบรมความรู้ต่างๆ ที่หลากหลาย ในเชิงสังคม และศิลปวัฒนธรรม เพื่อให้เด็กและเยาวชนเหล่านี้สามารถพัฒนาทักษะความสามารถทางวิทยาศาสตร์ที่มีอยู่ ให้เพิ่มขึ้นอย่างถูกต้องและเหมาะสม โดยจะมีนักวิทยาศาสตร์ พี่เลี้ยง ที่เป็นอาจารย์  และนักวิจัยในมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานวิจัยต่างๆ คอยแนะนำ  ชี้แนะเพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยคุณภาพของประเทศต่อไปในอนาค

สนับสนุนโดย สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)


ติดต่อ

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
Junior Science Talent Project (JSTP)

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม ชั้น 13
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140

โทรศัพท์

0-2470-8384

Website : 
https://www.nstda.or.th/jstp/