ศูนย์ผู้เกื้อหนุนการเรียนรู้ฝ่ายอุตสาหกรรม[Industrial Facilitator Center]

ศูนย์ผู้เกื้อหนุนการเรียนรู้ฝ่ายอุตสาหกรรมมุ่งที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้
ที่ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learner) และพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการจัดกระบวนการ
เรียนรู้ให้เหมาะสมกับผู้เรียนวัยทำงาน (Working-Adult Learner) ทั้งนี้เพื่อสร้างความตระหนักรู้ถึงการ
ปรับตัวขององค์กรเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงและรู้เท่าทันเทคโนโลยี

พันธกิจ

  1. พัฒนาสมรรถนะของอาจารย์เกื้อหนุนด้วยการจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ
  2. จัดหาอาจารย์เกื้อหนุนที่เหมาะสมกับการพัฒนาผู้เรียนวัยทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
  3. จัดหาที่ปรึกษาที่มีความเชี่ยวชาญในการแก้ไขปัญหาในโรงงานอุตสาหกรรม
  4. เป็นที่ปรึกษาในการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับผู้เรียนวัยทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม
  5. สร้างนวัตกรรมด้านการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านกระบวนการเกื้อหนุน


หลักสูตรพัฒนาผู้เกื้อหนุนการเรียนรู้ฝ่ายอุตสาหกรรม [Industrial Facilitator Development Program]

เตรียมความพร้อมและพัฒนาสมรรถนะแก่ผู้เกื้อหนุนการเรียนรู้ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง

การเรียนรู้สำหรับผู้เรียนวัยผู้ใหญ่ และการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลที่ความรู้ (Knowledge) สามารถหาได้จากทุกที่และทุกเวลาผ่านการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ นั้น ครูหรือผู้สอนต้องปรับบทบาทจากครูผู้สอน (Teacher) เป็นผู้เกื้อหนุนการเรียนรู้ (Learning Facilitator) ซึ่งการปรับบทบาทนั้นจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สอนทั้งด้านความรู้หรือทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ตลอดจนการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ หรือการปรับมุมมองและความเชื่อว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองผ่านการอำนวยความสะดวกของผู้สอน หลักสูตรนี้จึงเป็นการเตรียมบุคลากรในมหาวิทยาลัย หรือบุคคลที่สนใจให้มีทักษะในการเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ในภาคอุตสาหกรรมได้ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มโอกาสและประสิทธิภาพในการประสานความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอีกด้วย

ผู้ดูแล
ดร. ภฤศดี สุขพ่วง
นายไพฑูรย์ อนันต์ทเขต
น.ส.พลอยพชร เนกขัมพิทักษ์
นายวิสาข์ ถนอมทรัพย์

ติดต่อ

สถาบันการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม ชั้น 13
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140

โทรศัพท์ 0-2470-8385