ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมประสาทวิทยาศาสตร์ Neuroscience Center for Research and Innovation (NX)

“ศูนย์รวมขององค์ความรู้และงานวิจัยสหวิทยาการด้านประสาทวิทยา เพื่อสร้างองค์ความรู้ของกระบวนการทำงานของสมอง”

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมประสาทวิทยาศาสตร์เป็นแหล่งศูนย์รวมขององค์ความรู้และงานวิจัยสหวิทยาการด้านประสาทวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ จิตวิทยา รวมทั้งเทคโนโลยีและมัลติมีเดีย เพื่อการศึกษา โดยจุดมุ่งหมายหลักของ NX คือการผลักดันการศึกษาวิจัยระหว่างงานวิจัยในสหวิทยาการเหล่านี้ เพื่อสร้างความเข้าใจและองค์ความรู้ของกระบวนการทำงานของสมองที่มีความซับซ้อน ทั้งพฤติกรรม การรับรู้ การคิด การจำ และการเรียนรู้ ซึ่งงานศึกษาวิจัยเน้นการทำงานร่วมกันของทีมวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญและหลากหลาย รวมทั้งร่วมมือกับภาครัฐ ภาคธุรกิจอุตสาหกรรม และการแพทย์ เพื่อนำไปสู่การวินิจฉัยและการรักษาอาการของโรคที่เกี่ยวกับระบบประสาท การพัฒนาเทคโนโลยีที่ส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาคุณภาพชีวิต ซึ่งหมายถึงการถ่ายทอดงานวิจัยและองค์ความรู้ที่เกิดขึ้น ให้สามารถนำไปใช้งานได้อย่างแท้จริง


ติดต่อ

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมประสาทวิทยาศาสตร์ สถาบันการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม ชั้น 14
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140

โทรศัพท์

0-2470-8490

อีเมล์ : nx@mail.kmutt.ac.th