ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT)

“สร้างนวัตกรรมด้านการศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้มี employability และเป็น Social Change Agent”

CELT เป็นหน่วยงานที่ช่วยในการสร้างเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของบุคลากรใน มจธ. ที่ทำหน้าที่ในการสนับสนุนการเรียนรู้ในบทบาทต่าง ๆ ให้สามารถตอบสนองวิสัยทัศน์ของ มจธ. ในการสร้างคุณค่าด้านการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี Employability ใน Global market และเป็น Social Change Agent รวมถึงการสร้างคุณค่าของกระบวนการเรียนการสอนที่นำไปสู่นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต

โดย CELT ทำพันธกิจนี้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การจัดการฝึกอบรม workshop ให้คำปรึกษา จัดสัมมนา สร้างชุมชนสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเรื่องเทคนิคการสอนแบบใหม่ การสร้างกิจกรรม และพื้นที่การเรียนรู้ รวมถึงสร้างนวัตกรรมด้านการศึกษา 


ติดต่อ

ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน สถาบันการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม ชั้น 13
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140

โทรศัพท์

0-2470-8392

Facebook : https://www.facebook.com/celtkmutt
Line : @celtkmutt
Youtube : https://www.youtube.com/user/LIKMUTT