โครงการ วมว สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ 

feather-calendarPosted on 22 มีนาคม 2024
แชร์

Engineering and Science Classroom (ESC)

“บ่มเพาะผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่ การเสริมสร้างกระบวนการคิด/การแก้ปัญหา การเปิดโลกทัศน์และมุมมอง ภายใต้แนวคิดแบบ Story-based learning” 

โครงการ วมว สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ เป็นห้องเรียนวิทยาศาสตร์ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายในโรงเรียนโดยการกำกับดูแลของมหาวิทยาลัยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มีความร่วมมือจากคณะและหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยที่ช่วยสนับสนุนทั้งทางด้านบุคลากรและอุปกรณ์สถานที่ในการเรียนการสอน 

โครงการ วมว. มีความมุ่งหมายให้นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้พัฒนาศักยภาพของตนให้เป็นนักคิด นักประดิษฐ์ที่มีพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรม เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นใหม่เพื่อเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาประเทศ เน้นการเสริมสร้างกระบวนการคิด/การแก้ปัญหา การเปิดโลกทัศน์และมุมมอง พัฒนานักเรียนให้เป็นพลเมืองโลกที่มีคุณภาพ  

หลักสูตรที่ใช้ในการเรียนการสอนตั้งอยู่บนแนวคิดที่มีผู้เรียนเป็นศูนย์กลางและการเรียนรู้ผ่านการลงมือปฏิบัติ ที่เรียกว่า Story Based Learning เป็นการร้อยเรียงเรื่องราวเพื่อการเรียนรู้การทำเข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างเนื้อหาวิชาของสาระการเรียนรู้ทั้งในด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปศาสตร์ ให้นักเรียนสามารถเข้าใจ เชื่อมโยง และประยุกต์ใช้ความรู้ที่ได้เรียนรู้มาในการแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งในเชิงวิชาการหรือในชีวิตประจำวัน


Link to web http:www.kmutt.ac.th/GiftEd


ติดต่อ
โครงการ วมว.สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ :
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน เลขที่ 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุน-เทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150


โทรศัพท์
02-470-8389
02-470-8386
แฟกซ์ : (+66)02-470-8387
อีเมล์ : esc@mail.kmutt.ac.th
Website : http://www.kmutt.ac.th/GiftEd
Facebook : https://www.facebook.com/DSS.KMUTT