โครงสร้างการบริหาร

การดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้ประสบความสำเร็จได้นั้น องค์กรทางการศึกษาต้องมีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ปฏิรูปองค์กร การปรับเปลี่ยนทัศนคติ ตลอดจนวิธีคิดของบุคลากร เพื่อให้สามารถรองรับการทำงานดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ
มหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้ง “สถาบันการเรียนรู้” ขึ้น เพื่อให้เป็นหน่วยนำในการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยเริ่มดำเนินงานและจัดกิจกรรมมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2544 และได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการในปี 2547 หลังจากที่สถาบันการเรียนรู้ได้ดำเนินการมาแล้วระยะหนึ่ง ในปี 2551 สถาบันการเรียนรู้
ได้ปรับโครงสร้างภายในขององค์กรให้มีความเหมาะสมกับพันธกิจของสถาบันฯ ปัจจุบันโครงสร้างหน่วยงาน ประกอบด้วย

  1. สำนักงานผู้อำนวยการ
  2. สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์
  3. สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ (Gifted Education Office : GEO)
  4. ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน Center for Effective Learning and Teaching (CELT)
  5. โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสาหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น Junior Science Talent Project (JSTP)
  6. ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมประสาทวิทยา Neuroscience Center for Research and Innovation (NX)