โครงสร้างการบริหาร

    การดำเนินการให้บรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการเรียนการสอนให้ประสบความสำเร็จได้นั้น องค์กรทางการศึกษาต้องมีการปรับปรุงกระบวนการทำงาน ปฏิรูปองค์กร การปรับเปลี่ยนทัศนคติ ตลอดจนวิธีคิดของบุคลากร เพื่อให้สามารถรองรับการทำงานดังกล่าวได้อย่างมีประสิทธิภาพ

    มหาวิทยาลัยจึงได้จัดตั้ง “สถาบันการเรียนรู้” ขึ้น เพื่อให้เป็นหน่วยนำในการปรับเปลี่ยนไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ โดยเริ่มดำเนินงานและจัดกิจกรรมมาตั้งแต่ปีงบประมาณ 2544 และได้รับการจัดตั้งอย่างเป็นทางการในปี 2547 หลังจากที่สถาบันการเรียนรู้ได้ดำเนินการมาแล้วระยะหนึ่ง ในปี 2551 สถาบันการเรียนรู้ได้ปรับโครงสร้างภายในขององค์กรให้มีความเหมาะสมกับพันธกิจของสถาบันฯ ปัจจุบันโครงสร้างหน่วยงาน ประกอบด้วย

 1. สำนักงานผู้อำนวยการ
  – กลุ่มงานบริหาร
  – ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (Center for Effective Learning and Teaching)
  – ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมประสาทวิทยาศาสตร์ (Neurosciences Center for Research and Innovation)
  – ศูนย์ผู้เกื้อหนุนการเรียนรู้ฝ่ายอุตสาหกรรม (Industrial Facilitator Center)
 2. สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ (Gifted Education Office)
 3. สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ (Engineering Science Classroom)
  – กลุ่มงานวิชาการ
  – กลุ่มงานหอพักและบริหาร
 4. โรงเรียนดรุณสิกขาลัย

โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหาร
สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ดรุณสิกขาลัย ศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้และการสอน ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมประสาทวิทยาศาสตร์ สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ

สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ