วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน มจธ. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Strategic unit that drives KMUTT toward learning organization)

พันธกิจ

Growing potential of K-12 talented learners

Empowering KMUTT students to reach their fullest potential

Nurturing teaching and supporting learning competence of KMUTT staff

Creating knowledge to inform teaching and learning practice

วัฒนธรรมองค์กร : 4ls

บุคลากรของสถาบันการเรียนรู้ จะพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง (Improve) ในการสร้างแรงบันดาลใจ (Inspire) ในการเรียนรู้ เพื่อเป็นนวัตกร (Innovate) ที่สร้างเครือข่ายของกัลยาณมิตร (Interconnect) ในการ เรียนรู้

ค่านิยมขององค์กร: LEARN

Lifelong Learning : การเรียนรู้ตลอดชีวิต

Expertise in Learning : เป็นเอกด้านการเรียนรู้

Accountability : มีสำนึกรับผิดชอบ

Respecting Differences : เคารพในความแตกต่าง

Nurturing Relationship : บ่มเพาะ เสริมสร้างความผูกพัน