วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน มจธ. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

พันธกิจ

  • ส่งเสริม และพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายให้เป็นกำลังหลักในการพัฒนาและยกระดับประเทศ 
  • เพิ่มขีดความสามารถของนักศึกษา ผ่านกระบวนการจัดการเรียนการสอน โดยใช้หลักการ OBE และ Education as a service 
  • ส่งเสริม และพัฒนาสมรรถนะการเรียนการสอนของอาจารย์และผู้สนับสนุนการเรียนรู้ 
  • พัฒนางานวิจัย บริการวิชาการ และนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อสนับสนุนให้เกิดการเปลี่ยนแปลงด้านการศึกษาและการจัดการเรียนรู้