น.ส. สุมนา สุวรรณอำภา
ผู้เชี่ยวชาญ

CELT

email-ssumana.suw@mail.kmutt.ac.th

tel024708490

น.ส. จันทิมา ปัทมธรรมกุล
นักวิจัย

CELT

email-schantima.pat@mail.kmutt.ac.th

tel024708385

ดร. สุกัลยา ตันติวิศวรุจิ
นักวิจัย

CELT

email-ssukanlaya.tan@mail.kmutt.ac.th

tel024708395

นาย คชานนท์ นิรันดร์พงศ์
นักวิจัย

CELT

email-skachanon.nir@mail.kmutt.ac.th

tel024708395

นาย ไพฑูรย์ อนันต์ทเขต
นักพัฒนาการศึกษา

CELT

email-sphaithun.ana@mail.kmutt.ac.th

น.ส. พลอยพชร เนกขัมพิทักษ์
นักพัฒนาการศึกษา

CELT

email-sploypachara.tan@mail.kmutt.ac.th

tel024708385

น.ส. พชรพร เจริญวินัย
นักพัฒนาการศึกษา

CELT

email-spacharaporn.cha@mail.kmutt.ac.th

tel024708385

นาย ณัฐวุฒิ คุ้มทอง
นักพัฒนาการศึกษา

CELT

email-snuttavud.koo@mail.kmutt.ac.th

tel024708385

น.ส. เมตตา มงคลธีระเดชน
นักพัฒนาการศึกษา

CELT

email-smetta.mon@mail.kmutt.ac.th

tel024708385

น.ส. ศิริพรรณ เพชรน่วม
นักพัฒนาการศึกษา

CELT

email-ssiriphan.phe@mail.kmutt.ac.th

tel024708385

สกุลกาญจน์ วลีอิทธิภัสร์
นักวิจัย

CELT

นาย คชานนท์ นิรันดร์พงศ์
รักษาการผู้อำนวยการ

GEO

email-skachanon.nirunpong@mail.kmutt.ac.th

tel02-470-8395

น.ส. กานดา เลิศลดาลักษณ์
นักวิจัย

GEO

email-skanda.ler@kmutt.ac.th

tel02-470-8396

น.ส. จิตา อัศวภูษิตกุล
ผู้ช่วยนักวิจัย

GEO

email-sjita.asv@mail.kmutt.ac.th

tel02-470-8396

น.ส. ทับทิม ภัทรธานนท์
ผู้ช่วยนักวิจัย

GEO

email-stubtim.pat@kmutt.ac.th

tel02-470-8396

น.ส. บัณฑิตา สมมูล
นักพัฒนาการศึกษา

GEO

email-sbandita.som@mail.kmutt.ac.th

tel02-470-8396

น.ส. ณัฐวดี ศรีใส
ผู้ประสานงานโครงการ JSTP

JSTP

email-snattawadee.804@mail.kmutt.ac.th

tel024708394

ผศ. ดร. กฤติกา ตันประเสริฐ
ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้

LI

email-skrittika.tan@mail.kmutt.ac.th

tel02-470-8381

webhttps://katetanprasert.blogspot.com/

ผศ. ดร. สุภโชค ตันพิชัย
รองผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้

LI

email-ssupachok.tan@mail.kmutt.ac.th

tel024708395

webhttps://sites.google.com/view/tanpichai/home?authuser=0

ดร. พีรดล สามะศิริ
อาจารย์

LI

email-speeradon.sam@mail.kmutt.ac.th

tel024708395

ดร. ศุภนิดา ภิยโยทัย
นักวิจัย

LI

email-ssupanida.hom@mail.kmutt.ac.th

tel024708395

น.ส. นันท์นภัส มหาวัตร
นักบริหารการเงิน

LI

email-snannaphat.mah@mail.kmutt.ac.th

tel024708384

นาง จิราพรรณ เกียรติศิริ
นักบริหารงานบุคคล

LI

email-sjiraphan.kon@mail.kmutt.ac.th

tel024708392

น.ส. สิริอร ชูวงศ์
นักวิเคราะห์แผนและงบประมาณ

LI

email-ssirion.cho@mail.kmutt.ac.th

tel024708392

ดร. กานดา เลิศลดาลักษณ์
นักวิจัย

LI

email-skanda.ler@kmutt.ac.th

tel02-470-8396

ดร.ศิรวัจน์ อิทธิภูริพัฒน์
นักวิจัย

NX

email-sitthipuripat.sirawaj@gmail.com

tel02-470-8390

webhttps://itthipuripat.weebly.com/

ดร.ธีรสิทธิ์ เติมสายทอง
อาจารย์

NX

email-steerasit.ter@mail.kmutt.ac.th

tel02-470-8385

ผศ. ดร.เก็จแก้ว ธเนศวร
นักวิจัย

NX

email-skejkaew.tha@mail.kmutt.ac.th

tel02-470-8395

ดร.ขจรวุฒิ อุ่นใจ
อาจารย์

NX

email-skajornvut.oun@mail.kmutt.ac.th

tel02-470-9365

น.ส. ดวงหทัย วิวัฒน์รัตน์
นักวิจัย

NX

email-sduanghathai.wiw@mail.kmutt.ac.th

tel02-470-8390

ดร.ภุมรี นามเขียว
อาจารย์

NX

email-spoommaree.nam@mail.kmutt.ac.th

tel02-470-9366

ดร. กานดา เลิศลดาลักษณ์

NX

email-skanda.ler@kmutt.ac.th

tel02-470-8396

ดร. ก้องกาญจน์ วชิรพนัง
ผู้อำนวยการ

ESC

email-skongkarn.vac@kmutt.ac.th

tel024708734

ผศ. พรรณี รัตนชัยสิทธิ์
ที่ปรึกษาสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

ESC

email-sphannee.rat@kmutt.ac.th

tel024708854-5

รศ. ดร. วิวัฒน์ เรืองเลิศปัญญากุล
ที่ปรึกษาสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

ESC

email-swiwat.rue@kmutt.ac.th

tel024709222-34

ผศ. ดร. ชเนนทร์ มั่นคง
ที่ปรึกษาสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

ESC

email-schanen.mun@kmutt.ac.th

tel024707838

นางสุธีรดา เจียรสุขสกุล
นักบริหารงานทั่วไป

ESC

email-ssutheerada.jia@kmutt.ac.th

tel0818262236

นายณัฐวุฒิ เปี่ยมทรัพย์
นักบริหารงานทั่วไป

ESC

email-sNatthawut.pea@mail.kmutt.ac.th

tel0614242925

นางสาววรพรรณ รอดโต
นักบริหารการเงิน

ESC

email-sworapan.rod@mail.kmutt.ac.th

tel096-8563687

นางสาวอภิญญา แซ่อึ้ง
นักบริหารงานทั่วไป

ESC

email-sapinya.sae@mail.kmutt.ac.th

tel0869093874

นางสาวรัดดาว นาทอง
นักบริหารการเงิน

ESC

email-srutdao.nat@kmutt.ac.th

tel0849738642

นางสาวชญานุช วัฒนะ
อาจารย์ประจำหอพัก

ESC

email-smomojiname@gmail.com

tel061-7147557

นายสัญชัย ร้อยกล้า
เจ้าหน้าที่หอพัก

ESC

email-ssanchai.roygra@mail.kmutt.ac.th

tel086-986-2304

นางสาวสุกัญญาพัฒน์ ดอกกุหลาบ
อาจารย์มัธยม

ESC

email-spoy_25@yahoo.com

tel089-7920128

นางสาวสุมาลี เกษสุวรรณ์
อาจารย์มัธยม

ESC

email-ssumalee.kat54@mail.kmutt.ac.th

tel0821908064

ดร.นฤมล จินตกานนท์
อาจารย์มัธยม

ESC

email-snarumol.chin@mail.kmutt.ac.th

tel0897988171

ดร.ขวัญชีวา วัฒนตรีภพ
อาจารย์มัธยม

ESC

email-sekapong.hir@mail.kmutt.ac.th

tel0986622283

นางชนกานต์ โกรวโซว
อาจารย์มัธยม

ESC

email-schanakan.cho@kmutt.ac.th

tel0888869796

ดร. รัฐ มโนธัม
อาจารย์มัธยม

ESC

email-srut.man@mail.kmutt.ac.th

tel0853387871

นายจิรวัฒน์ ริ้วรุจิเรข
อาจารย์มัธยม

ESC

email-sjiravatt.rew@kmutt.ac.th

tel0918705097

นางสาว จินตนา วงศ์ต๊ะ
อาจารย์มัธยม

ESC

email-sting_naendoo@hotmail.com

tel0898919903

สพญ.ดร. นิอร วินารักษ์วงศ์
อาจารย์มัธยม

ESC

email-snion.vin@mail.kmutt.ac.th

tel0919822944

นายวิษณุ สุปันดี
อาจารย์มัธยม

ESC

email-sWitsanu.sup@mail.kmutt.ac.th

tel0801141575

นายธิติ จรางเดช
อาจารย์มัธยม

ESC

email-sthitinut@hotmail.com

tel0877854904

นาย ธรรศ อยู่สุนทร
อาจารย์มัธยม

ESC

email-stas.yus@mail.kmutt.ac.th

tel0869864440

ดร. อานนท์ ทองซาว
อาจารย์มัธยม

ESC

email-sarnon.tho@mail.kmutt.ac.th

tel0933086888

นายศุภกฤต รองาม
อาจารย์มัธยม

ESC

email-ssupakit.ron@mail.kmutt.ac.th

tel0875370872

นางสาวจุฑารัตน์ สุ่นประเสริฐ
อาจารย์มัธยม

ESC

email-sjutharat.sun@mail.kmutt.ac.th

tel0613939689

นายณัฐิวุฒิ ธีระบุตร
ครูปฏิบัติการ

ESC

email-snattiwut.tee@mail.kmutt.ac.th

tel0650506262

นายกฤษดา ดวงจิตต์เจริญ
อาจารย์มัธยม

ESC

email-skitsada.dou@mail.kmutt.ac.th

tel0847797257

นางสาวอุไรริษา ขวัญแก้ว
อาจารย์มัธยม

ESC

email-sUrairisa.kwa@kmutt.ac.th

tel085-0626281

Ms. Tsai, Wan-Chen
อาจารย์มัธยม

ESC

email-srhondatsai317@gmail.com

นางสาว ปัณณภัสร์ เลิศโกมลวิทย์
อาจารย์ภาษาอังกฤษ (ลูกจ้างโครงการ)

ESC

email-spannaphatt.ler@kmutt.ac.th

tel0897415234

นางสาว ปัญดา เสือน้อย
อาจารย์มัธยม

ESC

email-spunda.sue@mail.kmutt.ac.th

tel0802200022

นางสาว รัฐกานต์ ณ พัทลุง
อาจารย์มัธยม

ESC

email-sratthakarn.ple@mail.kmutt.ac.th

tel0866944656

นาย ชิดพล ยชุรเวชคุณากร
อาจารย์มัธยม

ESC

email-schitphon.yac@kmutt.ac.th

tel0869105282

นาย วิทูร บุญโพธิ์
อาจารย์มัธยม

ESC

email-sWitoon.boo@Kmutt.ac.th

tel089-9252968

นาย ศุภณัฐ พรกีรติกุล
นักจิตวิทยา

ESC

email-ssupanat.por@mail.kmutt.ac.th

tel0818216155

Dr. Yasunori Ando
President of National Institute of Technology, Okinawa College

ESC

Dr. Fujiwara Seiji
อาจารย์สอนพื้นฐานวิศวกรรม

ESC

Dr. Horai Hisayuki
อาจารย์สอนคณิตศาสตร์

ESC

Mrs. Mitsuko Tominaga
อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น

ESC

นางสาว เบญจมาศ ไม้เกตุ
นักพัฒนาการศึกษา

ESC

email-sBenjamart.mai@kmutt.ac.th

tel0843751595