ผศ. ดร.กฤติกา ตันประเสริฐ, SFHEA

ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้

email-skrittika.tan@mail.kmutt.ac.th

tel024708381

webAbout Me

รศ. ดร.สุภโชค ตันพิชัย

รองผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้

email-ssupachok.tan@mail.kmutt.ac.th

tel024708395

webAbout Me

ดร.ก้องกาญจน์ วชิรพนัง

ผู้อำนวยการสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์

email-skongkarn.vac@kmutt.ac.th

tel024708734