บริการ

หลักสูตรมัธยมศึกษาตอนปลาย

โครงการ KOSEN

“พัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมของประเทศภูมิภาค ด้วยแนวคิดในการจัดการศึกษารูปแบบ KOSEN” กระทรวงศึกษาธิการมอบหมาย...

การพัฒนานักศึกษา

สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ (GEO)

สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษมีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนานักศึกษากลุ่มที่มีความส...

การพัฒนาครูอาจารย์

ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน (CELT)

“สร้างนวัตกรรมด้านการศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้มี employability และเป็น Social Change Agent” CELT เป็นหน่วยงานที่ช่วยใน...

การพัฒนาผู้เกื้อหนุนการเรียนรู้

ศูนย์ผู้เกื้อหนุนการเรียนรู้ฝ่ายอุตสาหกรรม[Industrial Facilitator Center]

ศูนย์ผู้เกื้อหนุนการเรียนรู้ฝ่ายอุตสาหกรรมมุ่งที่จะสร้างและพัฒนาบุคลากรในโรงงานอุตสาหกรรม ให้เป็นผู้ที่ใฝ่เรียนรู้ตลอดชีวิต (Life-Long Learner) และพัฒนาองค์ความรู้ที่เกี่...

กิจกรรมนอกหลักสูตร

โครงการพัฒนาอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยีสำหรับเด็กและเยาวชนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (JSTP)

“เฟ้นหาและพัฒนาเยาวชนผู้มีความสามารถพิเศษทางวิทยาศาสตร์ (Gifted and Talented Children)เพื่อสร้างนักวิทยาศาสตร์ นักวิจัยคุณภาพของประเทศในอนาคต” เป็นโครงการที่ต้องการเฟ้นหา...

การวิจัยด้านประสาทวิทยาศาสตร์

ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมประสาทวิทยาศาสตร์ Neuroscience Center for Research and Innovation (NX)

“ศูนย์รวมขององค์ความรู้และงานวิจัยสหวิทยาการด้านประสาทวิทยา เพื่อสร้างองค์ความรู้ของกระบวนการทำงานของสมอง” ศูนย์วิจัยและนวัตกรรมประสาทวิทยาศาสตร์เป็นแหล่งศูนย์รวมขององค์ค...

งานวิจัย

คลังความรู้