KOSEN KMUTT 

feather-calendarPosted on 22 มีนาคม 2024
แชร์

“พัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมของประเทศภูมิภาค ด้วยแนวคิดในการจัดการศึกษารูปแบบ KOSEN”

กระทรวงศึกษาธิการมอบหมายให้สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) และสถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เป็นผู้รับผิดชอบและดำเนินงาน “โครงการพัฒนากำลังคนด้านวิศวกรรมศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม สนับสนุนการลงทุนและเพิ่มขีดความสามารถภาคอุตสาหกรรมในประเทศภูมิภาค (โครงการจัดตั้งสถาบันไทยโคเซ็น)” ในปี 2562 เพื่อผลิตวิศวกรทางด้านการวิจัย และนวัตกรรม ที่สามารถทำงานในภาคอุตสาหกรรมของประเทศ โดยมุ่งเน้นการเพิ่มผลิตผลเชิงพาณิชย์ที่สอดคล้องกับนโยบายไทยแลนด์ 4.0 และการพัฒนาระเบียงเขตเศรษฐกิจของภาคตะวันออก อย่างตรงเป้าหมายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น ภายใต้กรอบความร่วมมือด้านการพัฒนาบุคลากรระหว่างรัฐบาลไทยและญี่ปุ่น โดยมีแนวคิดในการจัดการศึกษารูปแบบ KOSEN ของประเทศญี่ปุ่น ที่มีความชำนาญเฉพาะด้านการผลิตวิศวกรนักปฏิบัติ นักเทคโนโลยีและนวัตกรที่มีทักษะความเชี่ยวชาญ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้มอบหมายให้สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ ซึ่งมีประสบการณ์ในการจัดการเรียนการสอนให้แก่นักเรียนผู้มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ในโรงเรียนเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนจำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรสาขาวิศวกรรมอัตโนมัติ (Automation Engineering) หลักสูตร Bio Engineering และหลักสูตร Agri Engineering โดยอยู่บนพื้นฐานแนวคิดการสอนแบบ “Story Based Learning” ซึ่งเป็นการร้อยเรียงเรื่องราวเพื่อการเรียนรู้ รวมทั้งพัฒนาองค์ความรู้ทางด้าน วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อให้นักเรียนสามารถเข้าใจ เชื่อมโยง และประยุกต์ใช้ความรู้และทักษะที่ได้รับการพัฒนามาใช้ในการวิเคราะห์ ออกแบบ และแก้ปัญหาต่าง ๆ ทั้งในเชิงวิศวกรรมศาสตร์และในชีวิตประจำวัน 


Link to web http:www.kmutt.ac.th/GiftEd


ติดต่อ
โครงการ KOSEN สำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ :
สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ (สรบ.)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี บางขุนเทียน เลขที่ 49 ซอยเทียนทะเล 25 ถนนบางขุน-เทียนชายทะเล แขวงท่าข้าม เขตบางขุนเทียน กรุงเทพมหานคร 10150


โทรศัพท์
02-470-8389
02-470-8386
แฟกซ์ : (+66)02-470-8387
อีเมล์ : esc@mail.kmutt.ac.th
Website : http://www.kmutt.ac.th/GiftEd
Facebook : https://www.facebook.com/KOSEN.KMUTT/