KX-SMART PLAY 

feather-calendarPosted on 22 มีนาคม 2024
แชร์

“สร้างสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมพัฒนาการด้านเทคโนโลยีและทักษะการคิดให้แก่เยาวชน เพื่อเป็นนักนวัตกรรุ่นเยาว์ให้ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศในอนาคต” 

โลกยุคศตวรรษที่ 21 มีการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็ว พลิกผัน รุนแรง และคาดไม่ถึงต่อการดำรงชีวิตส่งผลให้ความก้าวหน้าในด้านเทคโนโลยีในปัจจุบันเกิดขึ้นอย่างไม่หยุดยั้งทำให้สังคมโลกทุกวันนี้ให้ความสำคัญกับการนำเทคโนโลยีเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในชีวิตประจำวัน เมื่อสังคมโลกมีการเปลี่ยนแปลง เด็กและเยาวชนซึ่งเป็นเป้าหมายและกำลังหลักของประเทศที่จะต้องพัฒนา จะต้องมีการเตรียมความพร้อมสู่การปลูกฝังและออกแบบพื้นฐานให้เด็กและเยาวชนสามารถปรับตัวให้เข้ากับเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วได้แล้วและนอกจากนั้นจะต้องส่งเสริมสภาพแวดล้อมในการเรียนรู้ให้เด็กและเยาวชนมีทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถแก้ไขปัญหาในการสื่อสาร รู้จักการทำงานร่วมกัน รับรู้กระแสโลกและมีความรับผิดชอบต่อสังคม สำนักเคเอ็กซ์ (KX) มีแนวคิดในการพัฒนาเยาวชนที่จะเติบโตเป็นผู้ใหญ่ในอนาคต จึงมีการริเริ่มดำเนินโครงการ KX Smart Play เพื่อเป็นแหล่งพัฒนานักนวัตกรรุ่นเยาว์ให้ตอบสนองต่อการพัฒนาประเทศต่อไป 

โดยสถาบันการเรียนรู้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนาเยาวชนไปสู่ทักษะในศตววรรษที่ 21 จึงได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในโครงการ KX SMART Play ผ่านการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการจากผู้เชี่ยวชาญของสถาบันการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาทักษะ Coding ที่มีพื้นฐานมาจากทักษะการคิดเชิงคำนวณ หรือ Computational thinking บูรณาการกับหลักการทางวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ในการแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์และเป็นระบบ อันเป็นทักษะพื้นฐานที่สำคัญในการเป็นนวัตกร ผู้คิดค้นนวัตกรรม ที่จะเติบโตไปพัฒนาสังคมไทยและสังคมโลกในอนาคต 


Link to web https://www.facebook.com/KXSMARTPlay/


ติดต่อ
KX Smart Play
2C-V09 EMJOY Zone The EmQuartier ชั้น 2 สุขุมวิท แขวง คลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร


โทรศัพท์
064 163 2929
02-470-8386


อีเมล์ : kxsmartplay@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/KXSMARTPlay/