อัตลักษณ์องค์กร

วิสัยทัศน์

เป็นหน่วยยุทธศาสตร์ในการขับเคลื่อน มจธ. สู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

นิยามของสีประจำสถาบันการเรียนรู้

มุ่งมั่นที่จะเป็นหน่วยนำในด้านการเรียนรู้ การสอน และผลักดันให้ มจธ. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

สีแดงสื่อถึงความมุ่งมั่นที่จะเป็นผู้นำในด้านการเรียนรู้ และเปลี่ยนแปลงประชาคม มจธ. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

สีเหลืองสื่อถึงพลังแห่งความคิดสร้างสรรค์ที่จะวิจัย พัฒนา นำร่อง และเผยแพร่กระบวนการเรียนรู้ใหม่ ๆ ให้แก่สังคม

สีเทาสื่อถึงการเรียนรู้ตลอดชีวิต การพัฒนาตัวเองในด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมการเรียนรู้