หลักสูตรพัฒนาผู้เกื้อหนุนการเรียนรู้ฝ่ายอุตสาหกรรม 

feather-calendarPosted on 22 มีนาคม 2024
แชร์

Industrial Facilitator Development Program 

“เตรียมความพร้อมและพัฒนาสมรรถนะแก่ผู้เกื้อหนุนการเรียนรู้ในภาคอุตสาหกรรม เพื่อจัดกระบวนการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง” 

การเรียนรู้สำหรับผู้เรียนวัยผู้ใหญ่ และการเรียนรู้ในยุคดิจิทัลที่ความรู้ (Knowledge) สามารถหาได้จากทุกที่และทุกเวลาผ่านการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ นั้น ครูหรือผู้สอนต้องปรับบทบาทจากครูผู้สอน (Teacher) เป็นผู้เกื้อหนุนการเรียนรู้ (Learning Facilitator) ซึ่งการปรับบทบาทนั้นจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้สอนทั้งด้านความรู้หรือทักษะเกี่ยวกับการจัดการเรียนรู้แบบผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง การเรียนรู้ผ่านการลงมือทำ ตลอดจนการออกแบบกระบวนการเรียนรู้ฐานสมรรถนะ หรือการปรับมุมมองและความเชื่อว่าผู้เรียนสามารถเรียนรู้และสร้างองค์ความรู้ได้ด้วยตนเองผ่านการอำนวยความสะดวกของผู้สอน 

หลักสูตรนี้จึงเป็นการเตรียมบุคลากรในมหาวิทยาลัย หรือบุคคลที่สนใจให้มีทักษะในการเป็นผู้อำนวยการเรียนรู้ในภาคอุตสาหกรรมได้ นอกจากนี้ยังช่วยเพิ่มโอกาสและประสิทธิภาพในการประสานความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคอุตสาหกรรมมากยิ่งขึ้น เพื่อนำมาพัฒนาการจัดการเรียนรู้ให้กับนักศึกษาในมหาวิทยาลัยอีกด้วย 


ติดต่อ
สถาบันการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม ชั้น 13
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140


โทรศัพท์
0-2470-8385