ประวัติความเป็นมา

แนวคิดในการจัดตั้งสถาบันแห่งการเรียนรู้เกิดจากเหตุผล 2 ประการ กล่าวคือ เพื่อสนองตอบ พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 (ที่ได้ให้ความสำคัญกับการมุ่งพัฒนาคนให้สมบูรณ์ มีความสมดุลทั้ง ด้านจิตใจ ร่างกาย ปัญญาและสังคม สามารถพึ่งตนเอง ร่วมมือกับผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์ พัฒนาสังคมและ สิ่งแวดล้อม) และเพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศในทางวิชาการทางด้านการเรียนรู้อันจะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงการเรียน การสอนในมหาวิทยาลัย ตลอดจนเสริมปณิธานของมหาวิทยาลัยในการเป็นผู้นำท้องถิ่นและบริการทางวิชาการต่อ สังคม ในปี 2542 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีได้ประกาศวิสัยทัศน์ 5 มุ่งของมหาวิทยาลัย โดย ประเด็นการเรียนรู้เป็นหนึ่งในวิสัยทัศน์ ดังกล่าว คือ มุ่งมั่นเป็นมหาวิทยาลัยที่ใฝ่เรียนรู้ และได้ถอดวิสัยทัศน์ ออกมาเป็นเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ (Flagship) 6+1 ด้าน ซึ่งกำหนดเป้าหมายด้านการเป็น องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning organization) เป็นหนึ่งในเป้าหมายกลยุทธ์ดังกล่าว จากที่มาของ พรบ.การศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.2542 และวิสัยทัศน์ของมหาวิทยาลัยนำมาสู่โครงการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้แห่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า ธนบุรีและบรรจุไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยฯฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) เพื่อเป็นหน่วยงานสำหรับสนับสนุนด้าน กระบวนการเรียนรู้ กระบวนการคิดและปรับเปลี่ยน มจธ. ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ เพื่อให้นักศึกษา อาจารย์ และเจ้าหน้าที่เกิดการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องตามศักยภาพทั้งในด้านการเรียนรู้ด้วยตนเอง และความคิด สร้างสรรค์ รวมทั้งพัฒนากระบวนการเรียนการสอนของ มจธ. ไปสู่การเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ โครงการจัดตั้งสถาบันการเรียนรู้เริ่มดำเนินงานและจัดกิจกรรมที่เกี่ยวเนื่องกับการเรียนรู้มาตั้งแต่ ปีงบประมาณ 2544 และในที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 63 วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2547 มีมติอนุมัติโครงการ จัดตั้งสถาบันการเรียนรู้โดยให้เปลี่ยนชื่อเป็น สถาบันการเรียนรู้ โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา หลังจากที่สถาบันการเรียนรู้ได้ดำเนินงานมาแล้วระยะหนึ่ง จึงเสนอขอปรับโครงสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับ เป้าหมายและภารกิจของหน่วยงาน โดยที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย ครั้งที่ 110 วันที่ 11 เมษายน 2551 มีมติ อนุมัติปรับโครงสร้างสถาบันการเรียนรู้ โดยโครงสร้างใหม่จะประกอบด้วย 3 หน่วย คือ หน่วยวิจัยและนวัตกรรม การเรียนรู้ หน่วยฝึกอบรมการเรียนรู้และหน่วยทดสอบและโครงการนำร่องและได้ย้ายสำนักงานอำนวยการจาก ตึกสำนักงานอธิการบดีมาที่ชั้น 11-13 อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2552 โดยสำนักงาน ผู้อำนวยการสถาบันการเรียนรู้ตั้งอยู่ชั้นที่ 11 ชั้น 12-13 เป็นที่ตั้งของสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์และสำนักงาน การศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ และชั้น 14 เป็นที่ตั้งของศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน ในวันที่ 1 มิถุนายน 2560 ทางสำนักงานห้องเรียนวิศว์-วิทย์ชั้น 13 ได้ย้ายไปอยู่ที่อาคาร สรบ. มจธ.บางขุนเทียน จึงได้ส่งคืนพื้นที่ให้กับสถาบันการเรียนรู้ ทางสถาบันการเรียนรู้จึงได้มีการปรับย้ายสำนักงาน ผู้อำนวยการ สถาบันการเรียนรู้และสำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษจากชั้น 11 ขึ้นมาอยู่ที่ชั้น 13 และ ชั้น 14 ยังคงเป็นที่ตั้งของศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอนดังเดิม

1998
1999
2000
2001
2007
2010
2011
2012
2013
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023