ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน 

feather-calendarPosted on 22 มีนาคม 2024
แชร์

Center for Effective Learning and Teaching (CELT) 

“สร้างนวัตกรรมด้านการศึกษาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อสร้างกำลังคนทางวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีให้มี employability และเป็น Social Change Agent”

CELT เป็นหน่วยงานที่ช่วยในการสร้างเสริมสมรรถนะด้านการจัดการเรียนรู้ของบุคลากรใน มจธ. ที่ทำหน้าที่ในการสนับสนุนการเรียนรู้ในบทบาทต่าง ๆ ให้สามารถตอบสนองวิสัยทัศน์ของ มจธ. ในการสร้างคุณค่าด้านการผลิตกำลังคนด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่มี Employability ใน Global market และเป็น Social Change Agent รวมถึงการสร้างคุณค่าของกระบวนการเรียนการสอนที่นำไปสู่นวัตกรรมการเรียนรู้ตลอดชีวิต 

โดย CELT ทำพันธกิจนี้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่น การจัดการฝึกอบรม workshop ให้คำปรึกษา จัดสัมมนา สร้างชุมชนสำหรับการแลกเปลี่ยนความคิดเรื่องเทคนิคการสอนแบบใหม่ การสร้างกิจกรรม และพื้นที่การเรียนรู้ รวมถึงสร้างนวัตกรรมด้านการศึกษา  


ติดต่อ
ศูนย์เสริมสร้างการเรียนรู้และการสอน สถาบันการเรียนรู้
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุร
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม ชั้น 13
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140


โทรศัพท์
0-2470-8385
Facebook : https://www.facebook.com/celtkmutt
Line : @celtkmutt
Youtube : https://www.youtube.com/user/LIKMUTT