สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ 

feather-calendarPosted on 22 มีนาคม 2024
แชร์

Gifted Education Office (GEO) 

“สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษมีภารกิจในการส่งเสริม สนับสนุน และประสานงานให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อพัฒนานักศึกษากลุ่มที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ และนักศึกษากลุ่มที่ต้องการการดูแลพิเศษด้านวิชาการ” 

ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) เล็งเห็นว่านักศึกษาแต่ละคนมีศักยภาพในการเรียนรู้ที่แตกต่างกัน แต่การจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนปัจจุบันนั้นยังไม่รองรับความหลากหลายในการเรียนรู้ เนื้อหาและรูปแบบการเรียนการสอนมุ่งเน้นให้สอดคล้องกับศักยภาพของนักศึกษาส่วนใหญ่ในชั้นเรียน ซึ่งอาจทำให้นักศึกษากลุ่มที่มีความสามารถพิเศษด้านวิชาการ (Gifted) ไม่ได้ใช้ศักยภาพในการเรียนของตนอย่างเต็มที่ ในขณะที่นักศึกษากลุ่มที่ต้องการการดูแลพิเศษด้านวิชาการนั้นอาจถูกทอดทิ้งเอาไว้เบื้องหลัง ซึ่งเสี่ยงต่อการหลุดออกไปจากระบบการศึกษา ดังนั้น มจธ. จึงต้องการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนให้ตรงตามศักยภาพของผู้เรียน โดยผลักดันให้เกิดกลุ่มเรียนที่มีการเรียนการสอนแบบ Honours Programme ขึ้น ซึ่งจัดเนื้อหาและรูปแบบการเรียนการสอนให้เหมาะสมกับความสามารถของนักศึกษากลุ่มนี้ เพื่อกระตุ้นให้นักศึกษาเกิดความท้าทายและมีความกระตือรือร้นที่จะเรียนรู้ ในขณะเดียวกัน นักศึกษากลุ่มที่ต้องการการดูแลพิเศษด้านวิชาการได้รับการเต็มเติมในส่วนของความรู้พื้นฐาน นอกเหนือจากการจัดการเรียนการสอนแบบพิเศษที่เหมาะกับผู้เรียนทั้งสองกลุ่มแล้ว ยังต้องมีการจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนการพัฒนา soft skills ด้านต่าง ๆ ของนักศึกษา ผ่านการอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการแก้ปัญหา การนำเสนอผลงาน และการแข่งขันสื่อสารวิทยาศาสตร์ เป็นต้น สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบดำเนินงานสนับสนุน ส่งเสริม และประสานงานให้เกิดกิจกรรมต่าง ๆ ดังกล่าวทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้การพัฒนานักศึกษาสอดคล้องตามกรอบการพัฒนาของมหาวิทยาลัย และเพื่อให้นักศึกษาเหล่านี้เติบโตอย่างเต็มศักยภาพและมีประสิทธิภาพ  


Link to web https://geo.kmutt.ac.th/


ติดต่อ
สำนักงานการศึกษาสำหรับผู้มีความสามารถพิเศษ
Gifted Education Office (GEO)
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
อาคารนวัตกรรมการเรียนรู้เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา มูลนิธิไทยคม ชั้น 13
126 ถ.ประชาอุทิศ แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กทม. 10140


โทรศัพท์
0-2470-8396
อีเมล์ : kmuttgifted.office@gmail.com
Website : https://geo.kmutt.ac.th/
Facebook : https://www.facebook.com/GiftedKMUTT/