แบบสำรวจเพื่อการพัฒนาตนเองตามกรอบ KMUTT PSF (Teaching and Supporting Learning)

feather-calendarPosted on 10 กรกฎาคม 2024 document ข่าวและกิจกรรม2024
แชร์

Link เพื่อทำแบบสำรวจ https://psf.kmutt.ac.th/

แบบสำรวจเพื่อการพัฒนาตนเองชุดนี้จัดทำขึ้นเพื่อให้ท่านได้ลองประเมินตนเองว่าใน KMUTT Professional Standards Framework for teaching and supporting learning (KMUTT PSF) ระดับ Competent และ Proficient ท่านมีสมรรถนะใดแล้วบ้าง และเสนอแนะในส่วนที่ท่านอาจเพิ่มเติม และแนะนำกิจกรรมหรือแหล่งเรียนรู้ที่จะช่วยพัฒนาการจัดการเรียนรู้ของท่าน และท่านอาจใช้ข้อมูลเหล่านี้ประกอบในการตัดสินใจขอรับรอง KMUTT PSF ด้านการจัดการเรียนการสอน

แบบสำรวจนี้เราได้นำแต่ละองค์ประกอบที่ระบุใน KMUTT PSF (Teaching and Support Learning) ระดับ Competent และ Proficient มา regroup มาถอดเป็นคำถามเพียง 8 ข้อ เป็นคำถามแบบ checklist ที่ให้ท่านเลือกตอบข้อที่ตรงกับการจัดการเรียนการสอนของท่านใช้เวลาตอบประมาณ 3-5 นาที คำตอบจะถูกนำไปแปรผลโดย map กลับไปที่สมรรถนะที่ระบุไว้ของแต่ละระดับ ผลที่ออกมานั้นเป็นเพียงการคาดคะเนสมรรถนะจากคำตอบที่มาจากประสบการณ์ของท่านเท่านั้น คำตอบจึงใช้เป็นเพียงแนวทางในการพิจารณาเบื้องต้นมิได้นำไปสู่การสรุปผลว่าท่านผ่านหรือไม่ผ่านสมรรถนะในระดับใด

ข้อมูลของท่านจะถูกเก็บไว้เพื่อให้ท่านสามารถเรียกดูผลของแบบสำรวจที่ท่านทำไปแล้ว และในขณะเดียวกันเราจะนำข้อมูลไปออกแบบการพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อให้ตรงกับความต้องการของประชาคม มจธ. ผู้ที่จะสามารถเข้าถึงข้อมูลรายบุคคลได้ จะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาอาจารย์เท่านั้น ข้อมูลที่นำเสนอต่อผู้บริหารมหาวิทยาลัย จะเป็นข้อมูลภาพรวมของหน่วยงานและของมหาวิทยาลัยเท่านั้น