6 เทคนิคการดึงดูดความสนใจของผู้เรียนตามหลักการของสมอง

feather-calendarPosted on 15 เมษายน 2024 document คลังความรู้คลังความรู้คลังความรู้คลังความรู้คลังความรู้
แชร์
6 เทคนิคการดึงดูดความสนใจของผู้เรียนตามหลักการของสมอง

แนวทางการเขียน Rubric

feather-calendarPosted on 15 เมษายน 2024 document
แชร์
แนวทางการเขียน Rubric

การประเมินการเรียนรู้

feather-calendarPosted on 15 เมษายน 2024 document
แชร์
การประเมินการเรียนรู้

วิธีการและเทคนิคข้อสอบ

feather-calendarPosted on 15 เมษายน 2024 document
แชร์
วิธีการและเทคนิคข้อสอบ

เทคนิคการจัดกลุ่มผู้เรียนเพื่อการทำงานกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ

feather-calendarPosted on 15 เมษายน 2024 document Uncategorized
แชร์
เทคนิคการจัดกลุ่มผู้เรียนเพื่อการทำงานกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ

Constructive Alignment

feather-calendarPosted on 15 เมษายน 2024 document คลังความรู้
แชร์
Constructive Alignment

งานวิจัยด้านการเรียนรู้และการสอน 

feather-calendarPosted on 1 เมษายน 2024 document กลุ่มงานวิจัย
แชร์

งานวิจัยด้านการเรียนรู้และการเรียนการสอนโดยเฉพาะ  Outcome-based Education ศึกษาผลกระทบของกิจกรรมพัฒนาสมรรถนะการสอนหรือการพัฒนาวิชาชีพอาจารย์ (Impact evaluation of teacher professional development) และมีผลงานวิชาการในด้านการสนับสนุนการพัฒนาสมรรถนะการสอน และระบบการเรียนรู้แบบ Micro-Credential หัวข้อทางวิชาการอื่น ๆ ที่สนใจ ได้แก่ การพัฒนา protocol สำหรับศึกษาผลกระทบของการพัฒนาสมรรถนะการสอนของอาจารย์ และ การใช้ประโยชน์จากข้อมูลระดับสถาบันเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน 

งานวิจัยการหาแนวทางพัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำ 

feather-calendarPosted on 1 เมษายน 2024 document กลุ่มงานวิจัย
แชร์

งานวิจัยพื้นฐานและงานวิจัยประยุกต์เพื่อตอบโจทย์ในการหาแนวทางการพัฒนาระบบการเลี้ยงสัตว์น้ำที่มีประสิทธิภาพ ปลอดเชื้อก่อโรค และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม รวมทั้งศึกษาผลองสภาพแวดล้อม เช่น คุณภาพน้ำ มีผลอย่างไรต่อการทำงานของระบบในร่างกายของสัตว์น้ำ โดยเฉพาะสัตว์น้ำเศรษฐกิจ  ซึ่งการบริหารจัดการระบบที่ดีมีโอกาสทำให้ได้ผลผลิตสัตว์น้ำที่เป็นแหล่งอาหารและรายได้เพิ่มขึ้น ตัวอย่างงานวิจัยที่กำลังศึกษา ได้แก่ การศึกษาประชาคมแบคทีเรียจากน้ำในการเลี้ยงปลานิลด้วยระบบน้ำหมุนเวียนแบบปิดร่วมกับการปลูกผัก